Προτεινόμενη Μεταβίβαση Ασφαλιστικών Εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Financial Insurance Company Limited (FICL) προτείνει τη μεταβίβαση μέρους των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της στη συνδεδεμένη εταιρεία Financial Assurance Company Limited (FACL).

Οι μεταβιβαζόμενες εργασίες αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη του ατυχήματος, της ασθένειας και της μόνιμης ολικής ανικανότητας για χρονική διάρκεια ακριβώς 60 μηνών, που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια προστασίας πληρωμών της FICL. Αυτά τα συμβόλαια προσφέρονται στους ασφαλισμένους είτε σε ατομική βάση είτε στο πλαίσιο μιας ομαδικής ασφάλισης, συνήθως μέσω μίας τράπεζας ή άλλου διανομέα. Οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω αφορούν τους συμβαλλόμενους στα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια και τους ασφαλισμένους.

Δεδομένου ότι τόσο η FICL όσο και η FACL είναι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, η μεταβίβαση διέπεται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και θα πρέπει να εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου (το Δικαστήριο). Η προτεινόμενη μεταβίβαση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το Μάιο του 2015. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο για τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της μεταβίβασης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι έχουμε μεταφράσει μόνο κάποια από τα έγγραφα που παρατίθενται κατωτέρω. Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι μόνο για καθοδήγηση και δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα της αγγλικής γλώσσας για ένα πλήρες σύνολο των εγγράφων που διέπουν τη διαδικασία μεταβίβασης.